preskoči na sadržaj
INFORMATIKA

 

Nastava informatike organizirana je kao izborni predmet za učenike od petog do osmog razreda.

 
   
Predmet Informatika treba omogućiti učenicima
upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom.
Nastavni sadržaji iz područja informacijske i
komunikacijske tehnologije moraju učenicima omogućiti:
stjecanje umijeća uporabe današnjih računala i primjenskih
programa (vještine), upoznavanje s osnovnim načelima i
idejama na kojima su sazdana računala odnosno
informacijska i komunikacijska tehnologija (temeljna
znanja) te razvijanje sposobnosti za primjene informacijske
i komunikacijske tehnologije u različitim primjenskim
područjima (rješavanje problema).
 
Nastavu informatike izvodi Vlado Karajko, prof.
 

  Natrag

 

 
O čemu učimo na nastavi informatike

1. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

Osnovni pojmovi u informatici: podatak, informacija, znanje. Načini prikaza podataka u računalima. Načini pohranjivanja podataka. Pohranjivanje brojeva, znakova, slike, zvuka i videa nizom bitova. Datoteka, baza podataka, informacijski sustavi. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. Osnove matematičke logike. Logičke izjave. Osnovne logičke funkcije (I, ILI, NE). Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri.

 

2. Strojna i programska oprema računala

Vanjski izgled osobnog računala. Osnovni dijelovi računala: središnja jedinica računala, osnovni ulazni i izlazni uređaji (tipkovnica, miš i zaslon i njihovo priključivanje). Građa računala: procesor, spremnik, ulazno-izlazne naprave, sabirnica. Radni spremnik i vanjski spremnici: disk, disketa, CD-ROM, CD–RW, DVD-ROM. Mjere za veličinu spremnika (bit, bajt, KB, MB, GB). Načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža, rasprostranjene mreže. Načini prenošenje informacija komunikacijskim sustavima. Brzina prijenosa. Pojam i uloga operacijskog sustava. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Upoznavanje osnovnog okruženja operacijskog sustava. Prilagođavanje operacijskog sustava. Stjecanje vještine u uporabi radne površine, razvijanje vještine samostalnog prilagođavanja postavki operacijskog sustava (radna površina, vrijeme i nadnevak, zaslon i slika), dodavanje i brisanje programa, upravljanje operacijskim sustavom pomoću upravljačke ploče (nadnevak i vrijeme, regionalne odrednice, dodavanje i uklanjanje sklopovlja i programa, zvukovi i prepoznavanje govora, odrednice pristupačnosti, rad i održavanje). Razvijanje pravilnog odnosa prema računalima i informatičkoj učionici, poticanje odgovornosti prema opremi, predviđanja posljedice koja će uslijediti nakon određene akcije.

 

3. Multimediji

Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta, pravokutnik, kvadrat, elipsa, kružnica. Kopiranje i premještanje dijelova slike, uređivanje boja, okretanje dijelova slike. Različiti pogledi na crtež, uređivanje gotovih crteža. Multimediji na računalu (zvučni zapis, zvučno-slikovni zapis, računalni edukativni programi, računalne igre). Upoznavanje načina prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike, osnovni elementi crteža – piksel i raster, standardni grafički formati i datoteke. Normirani načini pohranjivanja zvuka i slike, te zvučno-slikovnog zapisa na računalu. Razvijanje vještina samostalnog pokretanja i zatvaranja programa za crtanje, crtanja pomoću osnovnih elemenata, samostalnog kopiranja i premještanja dijelova slike, uređivanje boja, okretanje dijelova slike. Upoznavanje različitih poglede na crtež, uređivanje gotovih crteža, samostalno otvaranje i spremanje crteža na disk i disketu. Poticanje kreativnog pristupa programskim pomagalima koji je učenicima na raspolaganju, samostalna izrada crteža.

 

4. Obrada teksta

Pokretanje i obustavljanje programa za obradu teksta. Elementi programa. Otvaranje dokumenta s diska ili diskete. Spremanje dokumenta na disk ili disketu. Kopiranje i premještanje teksta. Upoznavanje tipkovnice, vrste tipki: znakovne tipke, funkcijske tipke, numerička tipkovnica, specijalne tipke i njihova uporaba. Pisanje teksta jednostavnijim programskim alatom za pisanje teksta, naučiti otvoriti i spremiti dokument te kopirati i premještati dijelove dokumenta. Uređivanje teksta. Odlomak. Uređivanje dokumenta. Korištenje alatnih traka te njihova prilagodba vlastitim potrebama, uređivanje teksta (izbor pisma i veličina, boja teksta, dodatno isticanje teksta) i odlomaka (tabulatori i margine, obrubi i sjenčanje pozadine teksta), uređivanje dokumenta (dodavanje zaglavlja i podnožja, promjena izgleda stranice, pisanje u više stupaca). Korištenje pomoći. Tablice, crteži i slike u programu za obradu teksta. Izrada tablica (osnovni pojmovi - umetanje ili crtanje tablice, oblikovanje i uređivanje, dodavanje i brisanje redaka i stupaca). Crtanje osnovnih likova, gotovi oblici, sjena i trodimenzijski učinak, umetanje slika, ukrasni tekst, umetanje gotovih slika iz drugih alata, namještanje položaja i poretka slike u odnosu na tekst, kopiranje i premještanje slika). Razvijanje vještine otvaranja i spremanje dokumenta, brzog i spretnog unošenja i ispravljanja teksta (izmjene i brisanje, poništavanje izmjena, selektiranje teksta, premještanje i kopiranje teksta, nađi i zamijeni). Ispis dokumenta. Postava stranice i ispis teksta na papir. Razvijanje vještine samostalnog ispisivanja dokumenta i pripreme dokumenta za ispis (pregled dokumenta prije ispisa, ispis dokumenta u cijelosti ili njegovih dijelova).

 

5. Proračunske tablice i baze podataka

Pokretanje i obustavljanje programa za proračunske tablice. Elementi programa. Osnovni pojmovi proračunskih tablica: radna knjiga, radni list, ćelija, stupac, redak, adresa ćelije. Vrste podataka i uređivanje radnog lista. Unošenje niza podataka. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. Uporaba formula. Definiranje jednostavnijih formula (izračuni osnovnih matematičkih operacija, računanje prosjeka, najmanja i najveća vrijednost, zbroj, prosjek i prebrojavanje) i njihova primjena u projektnim zadacima. Grafički prikaz tabličnih podataka. Razvijanje samostalnost i kreativnost pri izradi grafikona (odabir tipa zavisno o željenoj interpretaciji podataka, uređivanje grafikona). Uređivanje radnog lista (tip i boja pisma, obrub, odabir ćelija, kopiranje i premještanje, umetanje redova, stupaca i radnih listova, promjena imena radnog lista). Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema.

Osnovni pojmovi o bazama podataka. Uporaba baza podataka. Organizacija baza podataka. Unošenje podataka u bazu. Upiti o sadržaju baze.

 

6. Izrada prezentacija

Pokretanje i obustavljanje prezentacijskog programskog alata, elementi programa i kreiranje prve prezentacije (okruženje, kreiranje prezentacije bez i s predloškom, uređivanje teksta na slajdovima, uzorak i mijenjanje uzorka slajda, umetanje novog slajda, otvaranje i spremanje prezentacije). Vrste pogleda na slajdove. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Umetanje tablice. Organizacijski dijagram. Crtanje grafičkih oblika, umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Uređivanje glavnog slajda. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Prikazivanje prezentacije. Ispis prezentacije. Uočavanje potrebe kvalitetnog i pravilnog prezentiranja informacija. Ponavljanje znanja o programskim alatima za obradu teksta i za proračunske tablice i njegova primjena u novom okruženju. Osposobljavanje učenika za primjene stečenog znanja na konkretne problemske situacije: izrada prezentacije korištenjem informacija prikupljenih iz različitih izvora (knjige, časopisi, internet) koja dopunjuje ili proširuje nastavno gradivo iz nekog nastavnog predmeta.

 

7. Izrada web-stranica

Pokretanje i obustavljanje programa za izradu web-stranica. Elementi programa (okruženje, kreiranje i spremanje novog dokumenta). Vrste pogleda na dokument. Postavljanje hiperveze na tekst. Izmjena stranice. Umetanje komponenti. Objavljivanje web-stranice na poslužiteljskom računalu. Ispitivanje pravilnog rada. HTML kao normirani jezik za izradu web-stranica. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Uloga protokola za prijenos datoteka (FTP). Izrada jednostavnije web-stranice (povezanih 5 - 7 stranica) koja sadrži slike, tekst (različitost oblikovanja teksta u odnosu na alat za obradu teksta), pravilno postavljanje veza između stranica. Postavljanje izrađene web-stranice na poslužiteljsko računalo pomoću nekog programa za prijenos datoteka. Primjena stečenog znanja na konkretne problemske situacije: projektna nastava - izrada web-stranica korištenjem informacija prikupljenih iz različitih izvora (knjige, časopisi, internet) koja dopunjuje ili proširuje nastavno gradivo iz nekog nastavnog predmeta.

 

8. Rješavanje problema i programiranje

Poticanje snalaženja u problemskim situacijama. Raščlanjivanje problema (zadataka) na manje jednostavnije podprobleme (podzadatke) i njihovo ponovno spajanje u logički slijed koji rješava postavljeni izvorni problem. Razvijanje proceduralnog, algoritamskog mišljenja i poticanje istraživačkog duha.

Osnovne programske naredbe jednostavnog interpretorskog jezika. Upoznavanje naredbi njihovim pojedinačnim izvođenjem. Priprema i pisanje programa kao niza naredbi. Jednostavne grafičke naredbe. Crtanje jednostavnih likova. Bojanje likova. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi, ponavljanje niza naredbi, uporaba petlje, grananje na alternativne nizove naredbi. Tipovi podataka: brojevni, znakovni, tekstovni. Uporaba jedne varijable. Mijenjanje vrijednosti varijable. Uporaba dviju i više varijabli. Procedure i funkcije. Pojam rekurzije. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Primjena programiranja u matematici, fizici i kemiji. Rješavanje problema i programiranje može se izvoditi ili uporabom jezika koji uključuju kornjačinu grafiku ili uporabom nekog proceduralnog jezika.

 

9. Internet

Internet i njegova organizacija (nastanak i organizacija interneta, tko upravlja internetom). Osnovni uslužni programi na internetu. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Izgled prozora programa i njegovo podešavanje. Slanje i primanje poruka. Rad s porukama. Korištenje adresara. Pravila lijepog ponašanja pri uporabi elektroničke pošte. Komunikacija na internetu (mrežne novine, mrežni razgovori). Pravila lijepog ponašanja pri uporabi tih uslužnih programa. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice, katalozi i metatražilice). Razvijanje svjesnog odnosa prema neželjenim sadržajima na koje se može naići. Opasni programi (pojam virusa i zaštita od njih). Poticanje kritičkog pristupa raspoloživim informacijama te etičnog odnosa prema korištenju interneta. Razvijanje sposobnosti primjene stečenog znanja na konkretne problemske situacije: projektna nastava - izrada referata/plakata korištenjem informacija prikupljenih na internetu koje dopunjuju ili proširuje nastavno gradivo iz nekog nastavnog predmeta.

Priloženi dokumenti:
HDD.wmv

 

  

TražilicaŠkolski dokumenti
Priloženi dokumenti:
Odluka o ustroju Kataloga informacija.doc
Katalog informacija.doc
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.doc
Kucni red Skole.pdf
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka.pdf
SPP 2018. 2019..pdf
PLAN NABAVE ZA 2019..pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura pracenja i naplate priphoda i primitaka.pdf
Godisnji plan za 2019 2020.pdf
Skolski kurikulum 2019 2020.pdf
Procedura zaprimanja racuna,provjera i pravovremeno placanje.pdf
Statut - 2019.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata.pdf
Skolski preventivni program 2019 2020.pdf
Godisnje izvjesce 2019.pdf
BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2019.pdf
FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2019.pdf
Financijski plan za 2020 projekcija 2021-2022.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2020 (2).pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja 2019.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put 2019.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama 2019.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja 2019.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura zaprimanja racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura pracenja i naplate prihoda .pdf
ZBIRNO Tablice financijskog plana proracunskog korisnika proracuna za 2019 i projekcija 2020-2021.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2019.pdf
PRAVILNIK O RADU 2020.pdf
GODISNJI PLAN ZA 2020-2021.pdf
Skolski kurikulum 2020 2021.pdf


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

 

RADIO  VIDEO  GLAZBA


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Naš zavičaj

Foto galerije


Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2011.

Ukupno: 295463
Ovaj mjesec: 1472
Ovaj tjedan: 200
Danas: 2

 

Trenutno posjetitelja:

preskoči na navigaciju